Vedtægter

På generalforsamlingen den 22. april 2010 er følgende vedtægter vedtaget for Kværndrup Idrætsforening:


Vedtægter for Kværndrup Idrætsforening

C.V.R. nr. 34 16 40 37

 

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Kværndrup Idrætsforening (KIF).
Stk. 2. Foreningen er en sammenlægning af Kværndrup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (KSGI), Kværndrup tennis Klub (KtK) og Kværndrup Trænings- og Kulturcenter (KTKC). Disse navne skal være foreningens binavne.
Stk. 3. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune.


§ 2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§ 3 Tilhørsforhold
Stk. 1. Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI og De Danske Skytteforeninger (DDS) samt kan tilsluttes specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og dermed undergives disse organisationers vedtægter.


§ 4 Medlemsforhold
Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle, som vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.
Stk. 2. Medlemmerne betaler et grundkontingent, som fastsættes af bestyrelsen. Æresmedlemmer har frit kontingent. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.
Stk. 4. For deltagelse i de forskellige idrætsaktiviteter betales et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra aktivitetsudvalgene.
Stk. 5. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan indbringe afgørelsen på førstkommende generalforsamling, hvor udelukkelse kræver, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for udelukkelsen.


§ 5 Arbejdsområde
Stk. 1. Foreningen kan iværksætte de aktiviteter, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.


§ 6 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, undtagen dog § 14 stk. 1.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering i den lokale dagspresse med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 31. december.
Stk. 4. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan forældre til børn under 15 år, der er medlemmer, afgive en stemme på deres børns vegne, dog således, at hver voksen højst kan afgive 1 stemme.
Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der har stemmeret, og som kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.
Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
  4. Planer for det nye år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Stk. 7. Beretninger og visioner fra udvalgene og bestyrelsen og det reviderede årsregnskab skal kunne læses på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.
Stk. 8. Bestyrelsen skal i forbindelse med udsendelse af dagsorden fremsætte forslag om valg af personer til bestyrelsen og revisor.
Stk. 9. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten er ansvarlig for og underskriver protokollat fra generalforsamlingen.
Stk. 10. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en af de stemmeberettigede mødedeltagere.
Stk. 11. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. På stemmesedlen skal anføres det antal personer, som skal vælges, for at den er gyldig.
Stk. 12. Der vælges 2 revisorer, og valget går på skift hvert år, idet revisor vælges for en toårig periode.


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 50 medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er fremsat overfor formanden.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 8 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 i lige år.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger en formand, næstformand, en økonomiformand og en sekretær.
Stk. 4. Bestyrelsen kan oprette administrations- og arbejdsgrupper efter behov. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden normalt 5 dage før mødets afholdelse. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er fremsat overfor formanden.
Stk. 6. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af den samlede bestyrelse stemmer for.
Stk. 7. Der føres referat over vedtagne beslutninger, som oplæses af referenten inden mødets afslutning. Referatet udsendes senest 8 dage efter mødets afholdelse til alle bestyrelsesmedlemmer. Referatet godkendes af bestyrelsen senest på det næste møde.


§ 9 Aktivitetsudvalg
Stk. 1. Der skal efter behov oprettes udvalg for de forskellige idrætsgrene. Bestyrelsen er ansvarlig for at oprette udvalgene og har ret til at udpege medlemmer til disse.
Stk. 2. Udvalgene kan bestå af 2 – 5 medlemmer. Bestyrelsen kan, jf. stk. 1, udpege et supplerende medlem. Hvert udvalg vælger en formand, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 3. Udvalgene skal arbejde for udvikling og gennemførelse af aktiviteter for hver sit område.
Stk. 4. Udvalgene har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om deres aktiviteter og udviklingen heri samt ret og pligt til at deltage i mindst 1 møde om året med bestyrelsen.
Stk. 5. Udvalgene udarbejder budgetforslag, som godkendes af bestyrelsen. Udvalgene er budgetansvarlige indenfor disse rammer jf. § 4 stk. 4.

 

§ 10 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Økonomiformanden har ansvaret for den løbende bogføring og medlemsregistrering samt udarbejdelse af årsregnskab og budget.
Stk. 3. Årsregnskabet revideres af 2 revisorer.

 

§ 11 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Skytteudvalget tegner dog i anliggender vedrørende våben m.v., jf. § 12. Ved optagelse af lån og ved salg/pant­sætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt).
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 12 Våbenpåtegning
Stk. 1. Skytteudvalget er alene bemyndiget til at foretage våbenpåtegning.
Stk. 2. Skytteudvalget er forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning overfor et medlem, der efter skytteudvalgets skøn af en hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

 

§ 13 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, som de vedtages på.

 

§ 14 Genetablering af en sammenlagt forening
Stk. 1. Hvis medlemmer, der før sammenlægningen ville have været medlem af en af de sammenlagte foreninger, inden 31. december 2014 ønsker at trække sig ud af foreningen, kan dette uanset bestemmelserne i § 15 ske med ¾ flertal, jf. § 6 stk. 4, af alle de aktive medlemmer, som ville have været medlem af den pågældende sammenlagte forening.
Beslutningen træffes på et særligt møde afholdt for dem.
Stk. 2. Den genetablerede forening, jf. stk. 1 kan gøre krav på at få tilbageført en andel af KIF’s nettoaktiver.
Stk. 3. Andel af nettoaktiverne fastsættes på grundlag af det senest godkendte årsregnskab og efter samme forhold, som andelen udgjorde af nettoaktiverne på sammenlægningstidspunktet, jf. åbningsbalancen pr. 1. januar 2010 for KIF.
Stk. 4. Den genetablerede forening kan endvidere kræve at få tilbageført fysiske aktiver, som den skød ind ved sammenlægningen eller erstatninger herfor, og som ikke er indregnet i åbningsbalancen eller årsregnskabet.


§ 15 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver idræts- og ungdomsarbejdet i Kværndrup-området efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.


§ 16 Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 22. april 2010.


Kværndrup, den 22. april 2010
Edvin Larsen

(dirigent)

Læs Forretningsorden   Klik Her